Literatuurstudie Kenniswerkplaats Leefbare Wijken

Literatuurstudie naar de invloed van sterke schouders (2016)

In opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken start ik samen met collega Mariska van der Sluis een literatuurstudie naar de gevolgen van gemengd wonen voor Rotterdamse wijken.
Het Rotterdamse woonbeleid is gericht op de binding van sterke schouders aan de stad. Het gaat daarbij om (voormalige) studenten, young professionals, hoog opgeleide gezinnen en zogenaamde empty nesters (volwassenen die de fase van thuiswonende kinderen voorbij zijn). Verwacht wordt dat deze groepen bijdragen aan de economische ontwikkeling van de stad en haar sociale veerkracht en weerbaarheid zal verhogen.
Beleidsmakers willen weten wat de effecten zijn van de interventies die zij in dat kader uitvoeren. Vooruitlopend op een eventuele kostenbatenanalyse (MKBA) is het zinvol om de literatuur over dit onderwerp – gentrificatie en menging – te ordenen en te analyseren. Daarbij kijken we onder meer naar de waarschijnlijkheid dat bepaalde effecten in de Rotterdamse context optreden. De literatuurstudie wil beleidsmakers informeren over wat menging wel en niet vermag, gebaseerd op empirische studies, zodat een eerste toetsing van het beleid kan plaatsvinden.

Vakcoördinatie Erasmus Universiteit Rotterdam

Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam coördineer ik het vak “De Verdeelde Stad”, onderdeel van de master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid.

Leerdoelen van het vak zijn:
• Inzicht in de belangrijkste sociologische theorievorming over ongelijkheid en de stad.
• Inzicht in dominante verschijningsvormen van ongelijkheid in de stad: ruimtelijke concentratie, armoede, illegaliteit en de informele economie.
• Inzicht krijgen in sociale mechanismen van stedelijke ongelijkheid.
• In staat zijn om theoretische inzichten toe te passen op de presentatie van stedelijke ongelijkheid in beleid en populaire media (o.a. film).
• In staat zijn tot kritische reflectie op gegeven literatuur.
• Kritisch kunnen oordelen over theorieën en onderzoek over stedelijke ongelijkheid en die kunnen toepassen op de situatie in Nederlandse steden.