Nieuw onderzoek: Inburgering en participatie van statushouders

Nieuw onderzoek: Inburgering en participatie van statushouders

De gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde (samenwerkend in uitvoeringsorganisatie Meerinzicht) hebben een project opgezet om de statushouders in hun gemeenten intensief te ondersteunen bij inburgering en participatie. Enerzijds anticiperen ze daarmee op het nieuwe inburgeringsstelsel, anderzijds is de ondersteuning nodig omdat veel statushouders lang in de Participatiewet blijven. Verwonderzoek begeleidt samen met mij Meerinzicht met kwalitatief en kwantitatief onderzoek. We bekijken hoe de populatie eruit ziet, welke keuzes er in de dienstverlening worden gemaakt, en hoe die keuzes uitpakken.

Rapport Kansen en obstakels voor veerkracht

Veerkracht lijkt het nieuwe toverwoord als het gaat om de acute en chronische gevolgen van complexe ontwikkelingen zoals klimaatverandering, digitalisering, de transformatie van de verzorgingsstaat en internationale migratie, en hoe we daar mee om moeten gaan. Veerkrachtige individuen en gemeenschappen zijn in staat om op zulke schokken en veranderingen te anticiperen en zich aan te passen, mee te bewegen of zelfs te transformeren. In de Veldacademie scriptiewerkplaats doen sociologiestudenten onderzoek over hoe veerkracht werkt in de praktijk van Rotterdamse buurten en welke hulpbronnen daarbij belangrijk zijn. De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken heeft gevraagd om hieruit de rode lijnen te halen die interessant zijn voor  beleidsmakers.

Uit de vier casussen blijkt onder meer dat zowel bindend als overbruggend (groepsoverstijgend) kapitaal bijdragen aan veerkracht. De relaties tussen deze factoren zijn echter nog niet zo eenduidig. Bindend sociaal kapitaal kan veerkracht ook in de weg staan. En overbruggend kapitaal kan het vertrouwen binnen een groep verminderen, wat ongunstig is voor toekomstige veerkracht.

Het rapport is hier te vinden

Onderzoek Omgevingsvisie Delft afgerond

Het onderzoek voor de Omgevingsvisie is afgerond!

Voor de Omgevingsvisie is onder de bewoners van Delft een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de beleving van en wensen ten aanzien van hun leefomgeving. Door middel van een enquête, straatinterviews en groepsgesprekken zijn bewoners bevraagd over negen thema’s: wonen, werken, voorzieningen, openbare ruimte, samen leven, duurzaamheid, historie, gezondheid en veiligheid. De eindrapportage betreft een integrale analyse van de drie typen opgehaalde data: gesloten vragen, open vragen en groepsgesprekken.

Het rapport is te downloaden op https://www.veldacademie.nl/projecten/gesprek-met-de-stad-delft 

Scriptiewerkplaats Veerkrachtige gemeenschappen

Opnieuw gaan studenten dit jaar op de Veldacademie aan de slag met sociale veerkracht.

De scriptiewerkplaats richt zich op de sociale veerkracht van  gemeenschappen en onderzoekt hoe zij samen met instituties – waaronder de gemeente – stedelijke vraagstukken oppakken in Rotterdamse buurten.

Dit jaar wordt er veldwerk gedaan in drie speeltuinen en Bospolder-Tussendijken (BoTu2028).

In gesprek met de stad – Delft

Participatietraject Omgevingsvisie Delft (2018/2019)

In 2021 treedt een nieuwe wet in werking: de Omgevingswet. Die wet verplicht alle gemeenten om een integrale toekomstvisie voor de inrichting van de leefomgeving te maken en daarbij – door middel van een participatietraject – ook de meningen van bewoners en gebruikers van de stad mee te nemen.

De gemeente Delft is sinds 2016 bezig met de implementatie van de wet en start nu met “het gesprek met de stad”. Wat vinden bewoners? Met een enquête, straatgesprekken en focusgroepen worden de meningen van de inwoners en gebruikers van Delft verzameld om zo input te leveren voor de toekomstvisie van de stad. De resultaten van de gesprekken zijn de basis voor een grote stadsbijeenkomst in het voorjaar 2019.

Voor het participatietraject ben ik gevraagd om het algehele ontwerp en uitvoer van het onderzoek te begeleiden. Van ontwerp van de vragenlijst tot aan de publicatie van de eindrapportage, zal ik betrokken zijn bij alle stadia van dit traject.

Scriptiebegeleiding HEPL studenten “Gezond in IJsselmonde”

Scriptiebegeleiding (2018)

In samenwerking met Veldacademie begeleid ik studenten van de master  Health Economics, Policy & Law bij het schrijven van hun scriptie. Zij gebruiken daarbij (deels) data van het project “Gezond in IJsselmonde“, een actie-onderzoek waarbij kinderen en hun gezinnen drie jaar lang gevolgd en begeleid worden op het gebied van gezondheid. Extra interessant voor mij omdat ik zelf in IJsselmonde geboren ben!

Vak Governing Healthy Cities

Vakcoördinatie “Governing Healthy Cities” (2018)

Voor de master Health Economics, Policy & Law van de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) coördineer ik het vak Governing Healthy Cities (blok 5, studiejaar 2017/18). De thema’s die aan bod komen zijn o.a. positieve gezondheid, (sociale) veerkracht en nieuwe vormen van governance (urban labs). Daarnaast werken we samen met veldpartijen en gaan studenten prangende kennisvragen omtrent ‘gezonde steden’ oppakken.

The governing ideal of ‘the healthy city’ represents a fundamental shift in how we view health: from individual biophysical models of health towards holistic notions of health that presuppose interconnectedness of place, health and well-being of communities. This conceptual shift becomes visible in new discourses on ‘positive health’ and ‘social resilience’ that we will unravel and apply during this course. These new discourses are not just words/visions, they also inspire policymakers and professionals to adopt new experimental approaches to organize healthy cities: such as cross-sector collaboration (i.e. joining up health, welfare, work, education), community ‘greening’ initiatives and urban labs that promote resilience in neighbourhoods.

Inspiratiesessie buurteffecten

Foto door Loes Schleedoorn www.loesjepraktijken.nl

Corpovenista organiseerde op 15 februari 2018 een inspiratiesessie over buurteffecten en ik mocht de inleiding verzorgen. We hebben het met elkaar gehad over wat buurteffecten nu precies zijn, of en hoe we ze kunnen meten en hoe het komt dat na zoveel onderzoek, buurteffecten nog altijd zoveel discussie oproepen. Na mijn introductie en een presentatie van Emily Miltenburg over haar promoteonderzoek, zijn we in twee groepen aan de slag gegaan met de vertaling van de bevindingen naar de concrete beleidspraktijk van de corporatie.

 

Scriptiewerkplaats Veerkrachtige Gemeenschappen

Scriptiebegeleiding (2018)

Voor de Erasmus Universiteit Rotterdam begeleid ik studenten die zich hebben ingeschreven voor het Fieldlab Social Resilience van de Veldacademie. Zij buigen zich vanaf februari 2018 over de vraag hoe lokale bewonersgroepen in actie komen tegen problemen of uitdagingen als gevolg van ingrijpende toekomstige veranderingen. Elke student werkt aan een case study rond een Rotterdamse opgave en draagt bij aan de begripsvorming rond ‘sociale veerkracht’.