Advies O-team gereed

Op basis van onze studie(s) heeft het O-team (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)) een advies uitgebracht voor de Haagse Beemden, Breda. Harstikke leuk om te zien dat de meeste van onze voorstellen zijn overgenomen in het advies en hopelijk komen er mooie initiatieven uit voort!

De Haagse Beemden is bij uitstek een groene wijk met veel plekken voor ontmoeten en bewegen. Er zijn veel voorzieningen, accommodaties en trapveldjes. Dat wordt ook zeer gewaardeerd door bewoners. Er zijn echter verschillende ‘maren’.

 • Ondanks dat de Haagse Beemden waarschijnlijk de hoogste dichtheid kent aan speelplekken in Nederland zijn deze voorzieningen monofunctioneel, hebben ze weinig identiteit en bieden ze weinig binding tussen de buurten.
 • Veel wandel- en fietspaden in de Haagse Beemden zijn van slechte kwaliteit met ‘weinig ogen op straat’ door veel schuttingen, rolluiken en bosjes. Deze paden zijn bovendien slecht verlicht, wat zorgt voor een lage sociale veiligheid.
 • De buurten zijn stenig met veel verharding en relatief weinig groen. Verder is de inrichting van de buitenruimte met name op de auto georiënteerd en minder op de wandelaars en fietsers; voor hen is de wijk minder beweegvriendelijk ingericht.

De interventies die wij hebben aangedragen en grotendeels in de aanbevelingen van het O-team zijn overgenomen, zijn:

 • Bind de buurten met een sportroute langs de buitenrand van de centraal gelegen landgoederenzone en maak hier meerdere kleine doorsteken doorheen. De sportroute biedt plaats aan hardlopen, skaten, fitnessen en spelen. De biodiversiteitopgave en de wateropgave kunnen aan deze recreatieve ring worden gekoppeld
 • Benut de bestaande waterstructuur en maak hiervan een waterring voor sport, spel en recreatie waaronder suppen en kanoën
 • Het creëren van punctuaties (plekken met een uniek karakter zoals Richard Sennet bepleit) zoals:
  • Het multifunctioneel maken van bestaande voorzieningen (verlichting, funboxen en laservelden met verschillende sporten)
  • Meer identiteit door variatie in groen (zie ook de groenstudie van Feddes/ Olthof)
  • Meer verblijfskwaliteit door banken en picknicktafels
  • Meer variatie en avontuur in het spelen (bouwspeelplaats, natuurspelen et cetera)
  • Landgoederenzone toegankelijk maken met (struin)|paden
  • De combinatie van de voorgaande twee punten met bomen/planken over de sloot/sloten

De grootste uitdaging in onze ogen is om de sleutelpersonen – professionals en bewoners –  enthousiast te houden en hun rol te versterken. Daarvoor is blijvende financiering nodig voor partijen die buurtgericht werken en een brugfunctie vervullen tussen systeem- en leefwereld en tot innovatieve oplossingen kunnen komen. Daarnaast moet er na veel ophalen bij bewoners nu ook echt wat gebeuren in de openbare ruimte om tot een meer beweeg en ontmoetvriendelijke wijk te komen. Met het oog op de werkelijkheid van tekortschietende budgetten zou in de planvorming een onderscheid gemaakt kunnen worden tussen meer en minder dure ingrepen. We adviseren zo snel mogelijk te beginnen met de kleine, niet zo dure interventies. We doen hiervoor enkele voorstellen, waarvan wij denken dat ze veel effect hebben met beperkt budget. De uitwerking en aanvullende ideeën moet samen met bewoners worden geconcretiseerd. We pakken hier terug op Richard Sennet en gaan puncties zetten op de goede plekken. Zo beweegt de Haagse Beemden!

Scriptiewerkplaats: Veerkrachtig BoTu

Wederom gaan studenten Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan de slag met veerkracht binnen de scriptiewerkplaats van Veldacademie. Ze werken dit jaar mee aan de Monitor van het wijkontwikkelingsprogramma Veerkrachtig BoTU2028. In de wijken Bospolder en Tussendijken in het Westen van Rotterdam werken publieke en private stakeholders gemeenschappelijk aan de verbetering van de wijk, op fysiek en op sociaal vlak. De studenten onderzoeken o.a. verschillende initiatieven die deelnemen aan de open oproep Social Impact by Design op basis van de methode Theorie of Change, en de uitgangspunten en strategieën van het programma Veerkrachtig BoTU2028

Nieuw onderzoek: Inburgering en participatie van statushouders

Nieuw onderzoek: Inburgering en participatie van statushouders

De gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde (samenwerkend in uitvoeringsorganisatie Meerinzicht) hebben een project opgezet om de statushouders in hun gemeenten intensief te ondersteunen bij inburgering en participatie. Enerzijds anticiperen ze daarmee op het nieuwe inburgeringsstelsel, anderzijds is de ondersteuning nodig omdat veel statushouders lang in de Participatiewet blijven. Verwonderzoek begeleidt samen met mij Meerinzicht met kwalitatief en kwantitatief onderzoek. We bekijken hoe de populatie eruit ziet, welke keuzes er in de dienstverlening worden gemaakt, en hoe die keuzes uitpakken.

Rapport Kansen en obstakels voor veerkracht

Veerkracht lijkt het nieuwe toverwoord als het gaat om de acute en chronische gevolgen van complexe ontwikkelingen zoals klimaatverandering, digitalisering, de transformatie van de verzorgingsstaat en internationale migratie, en hoe we daar mee om moeten gaan. Veerkrachtige individuen en gemeenschappen zijn in staat om op zulke schokken en veranderingen te anticiperen en zich aan te passen, mee te bewegen of zelfs te transformeren. In de Veldacademie scriptiewerkplaats doen sociologiestudenten onderzoek over hoe veerkracht werkt in de praktijk van Rotterdamse buurten en welke hulpbronnen daarbij belangrijk zijn. De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken heeft gevraagd om hieruit de rode lijnen te halen die interessant zijn voor  beleidsmakers.

Uit de vier casussen blijkt onder meer dat zowel bindend als overbruggend (groepsoverstijgend) kapitaal bijdragen aan veerkracht. De relaties tussen deze factoren zijn echter nog niet zo eenduidig. Bindend sociaal kapitaal kan veerkracht ook in de weg staan. En overbruggend kapitaal kan het vertrouwen binnen een groep verminderen, wat ongunstig is voor toekomstige veerkracht.

Het rapport is hier te vinden

Onderzoek Omgevingsvisie Delft afgerond

Het onderzoek voor de Omgevingsvisie is afgerond!

Voor de Omgevingsvisie is onder de bewoners van Delft een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de beleving van en wensen ten aanzien van hun leefomgeving. Door middel van een enquête, straatinterviews en groepsgesprekken zijn bewoners bevraagd over negen thema’s: wonen, werken, voorzieningen, openbare ruimte, samen leven, duurzaamheid, historie, gezondheid en veiligheid. De eindrapportage betreft een integrale analyse van de drie typen opgehaalde data: gesloten vragen, open vragen en groepsgesprekken.

Het rapport is te downloaden op https://www.veldacademie.nl/projecten/gesprek-met-de-stad-delft 

Scriptiewerkplaats Veerkrachtige gemeenschappen

Opnieuw gaan studenten dit jaar op de Veldacademie aan de slag met sociale veerkracht.

De scriptiewerkplaats richt zich op de sociale veerkracht van  gemeenschappen en onderzoekt hoe zij samen met instituties – waaronder de gemeente – stedelijke vraagstukken oppakken in Rotterdamse buurten.

Dit jaar wordt er veldwerk gedaan in drie speeltuinen en Bospolder-Tussendijken (BoTu2028).