Scriptiewerkplaats: Veerkrachtig BoTu

Wederom gaan studenten Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan de slag met veerkracht binnen de scriptiewerkplaats van Veldacademie. Ze werken dit jaar mee aan de Monitor van het wijkontwikkelingsprogramma Veerkrachtig BoTU2028. In de wijken Bospolder en Tussendijken in het Westen van Rotterdam werken publieke en private stakeholders gemeenschappelijk aan de verbetering van de wijk, op fysiek en op sociaal vlak. De studenten onderzoeken o.a. verschillende initiatieven die deelnemen aan de open oproep Social Impact by Design op basis van de methode Theorie of Change, en de uitgangspunten en strategieën van het programma Veerkrachtig BoTU2028

Nieuw onderzoek: Inburgering en participatie van statushouders

Nieuw onderzoek: Inburgering en participatie van statushouders

De gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde (samenwerkend in uitvoeringsorganisatie Meerinzicht) hebben een project opgezet om de statushouders in hun gemeenten intensief te ondersteunen bij inburgering en participatie. Enerzijds anticiperen ze daarmee op het nieuwe inburgeringsstelsel, anderzijds is de ondersteuning nodig omdat veel statushouders lang in de Participatiewet blijven. Verwonderzoek begeleidt samen met mij Meerinzicht met kwalitatief en kwantitatief onderzoek. We bekijken hoe de populatie eruit ziet, welke keuzes er in de dienstverlening worden gemaakt, en hoe die keuzes uitpakken.

Rapport Kansen en obstakels voor veerkracht

Veerkracht lijkt het nieuwe toverwoord als het gaat om de acute en chronische gevolgen van complexe ontwikkelingen zoals klimaatverandering, digitalisering, de transformatie van de verzorgingsstaat en internationale migratie, en hoe we daar mee om moeten gaan. Veerkrachtige individuen en gemeenschappen zijn in staat om op zulke schokken en veranderingen te anticiperen en zich aan te passen, mee te bewegen of zelfs te transformeren. In de Veldacademie scriptiewerkplaats doen sociologiestudenten onderzoek over hoe veerkracht werkt in de praktijk van Rotterdamse buurten en welke hulpbronnen daarbij belangrijk zijn. De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken heeft gevraagd om hieruit de rode lijnen te halen die interessant zijn voor  beleidsmakers.

Uit de vier casussen blijkt onder meer dat zowel bindend als overbruggend (groepsoverstijgend) kapitaal bijdragen aan veerkracht. De relaties tussen deze factoren zijn echter nog niet zo eenduidig. Bindend sociaal kapitaal kan veerkracht ook in de weg staan. En overbruggend kapitaal kan het vertrouwen binnen een groep verminderen, wat ongunstig is voor toekomstige veerkracht.

Het rapport is hier te vinden

Onderzoek Omgevingsvisie Delft afgerond

Het onderzoek voor de Omgevingsvisie is afgerond!

Voor de Omgevingsvisie is onder de bewoners van Delft een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de beleving van en wensen ten aanzien van hun leefomgeving. Door middel van een enquête, straatinterviews en groepsgesprekken zijn bewoners bevraagd over negen thema’s: wonen, werken, voorzieningen, openbare ruimte, samen leven, duurzaamheid, historie, gezondheid en veiligheid. De eindrapportage betreft een integrale analyse van de drie typen opgehaalde data: gesloten vragen, open vragen en groepsgesprekken.

Het rapport is te downloaden op https://www.veldacademie.nl/projecten/gesprek-met-de-stad-delft 

Scriptiewerkplaats Veerkrachtige gemeenschappen

Opnieuw gaan studenten dit jaar op de Veldacademie aan de slag met sociale veerkracht.

De scriptiewerkplaats richt zich op de sociale veerkracht van  gemeenschappen en onderzoekt hoe zij samen met instituties – waaronder de gemeente – stedelijke vraagstukken oppakken in Rotterdamse buurten.

Dit jaar wordt er veldwerk gedaan in drie speeltuinen en Bospolder-Tussendijken (BoTu2028).

In gesprek met de stad – Delft

Participatietraject Omgevingsvisie Delft (2018/2019)

In 2021 treedt een nieuwe wet in werking: de Omgevingswet. Die wet verplicht alle gemeenten om een integrale toekomstvisie voor de inrichting van de leefomgeving te maken en daarbij – door middel van een participatietraject – ook de meningen van bewoners en gebruikers van de stad mee te nemen.

De gemeente Delft is sinds 2016 bezig met de implementatie van de wet en start nu met “het gesprek met de stad”. Wat vinden bewoners? Met een enquête, straatgesprekken en focusgroepen worden de meningen van de inwoners en gebruikers van Delft verzameld om zo input te leveren voor de toekomstvisie van de stad. De resultaten van de gesprekken zijn de basis voor een grote stadsbijeenkomst in het voorjaar 2019.

Voor het participatietraject ben ik gevraagd om het algehele ontwerp en uitvoer van het onderzoek te begeleiden. Van ontwerp van de vragenlijst tot aan de publicatie van de eindrapportage, zal ik betrokken zijn bij alle stadia van dit traject.

Scriptiebegeleiding HEPL studenten “Gezond in IJsselmonde”

Scriptiebegeleiding (2018)

In samenwerking met Veldacademie begeleid ik studenten van de master  Health Economics, Policy & Law bij het schrijven van hun scriptie. Zij gebruiken daarbij (deels) data van het project “Gezond in IJsselmonde“, een actie-onderzoek waarbij kinderen en hun gezinnen drie jaar lang gevolgd en begeleid worden op het gebied van gezondheid. Extra interessant voor mij omdat ik zelf in IJsselmonde geboren ben!